Zoeken van A tot Z

Aangifte arbeidsongeval
Aanvullende lestijden BaO
Aanvullende lestijden BuBaO
Aanvullende uren BuBaO
Aanwending werkingsbudget voor aanwerving van personeel
Aanwezigheid leerlingen
Aanwezigheidsregister
Afwezigheden leerlingen
Afwezigheid of opdrachtonderbreking ingevolge staking van het openbaar vervoer
Afwezigheid van lange duur familiale redenen
Ambtshalve pensioen
Anderstalige nieuwkomers
Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid - herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid
Arbeidsongevallen
Archivering leerlinggebonden documenten
Archivering personeelsgebonden documenten
Archivering schoolgebonden documenten

BAO - formulieren
Bedreiging door beroepsziekte tijdens zwangerschap
Begeleiding leerlingenvervoer
Bekwaamheidsbewijzen
Bevallingsverlof
Bezoldigd ziekteverlof
Bijzonder pedagogische taken BaO
Bijzondere pedagogische taken (BPT) BuBaO
BKL - formulieren
BLIO en BLOA

Codes
College van Beroep
Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Definitieve uitsluiting
DISCIMUS

Eerste indiensttreding
Engagementsverklaring
Evaluatie met eindconclusie onvoldoende
Evaluatieproces
Evaluatoren
Extra lestijden BuBaO

Fietsvergoeding
Functiebeschrijvingen
Fusie BaO
Fusie BuBaO

Gelijkwaardige leerdoelen en getuigschrift BaO in het BuBaO
Geneeskundig onderzoek
Geneeskundige controle
Getuigschrift basisonderwijs
Getuigschrift buitengewoon basisonderwijs
Gewettigde afwezigheden
Gezondheidstoezicht
GOK

Herberekening lestijden BaO
Herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid
Herstructurering BaO
Herstructurering BuBaO

Indiensttreding
Ingangsdatum vaste benoeming
Initiatie vreemde talen
Inschrijvingen
Inschrijvingsrecht
Inschrijvingsregister
Instapdata
Instaplestijden

Leerlingenraad
Leerlingenvervoer
Lestijden volgens de schalen BaO
Lestijden volgens de schalen BuBaO
Levensbeschouwelijke vakken
Lokale participatieregeling
Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Maximumfactuur
Medische bijstand
Medische geschiktheid
Melding ziekteverlof
Moederschapsbescherming

Nascholing

Omstandigheidsverlof
Ondersteuningsnetwerk
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Oprichting van een school / programmatie BaO
Ouderraad
Ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking
Overdracht en herverdeling van lestijden en uren BaO
Overdracht van leerlingengegevens
Overdracht van lestijden en uren uit het lestijden- en urenpakket BuBaO

Palliatieve zorgen
Paramedisch personeel BaO
Paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel BuBaO
Participatie
Pedagogische raad
Permanent onderwijs aan huis (POAH)
Personeelsformatie BuBaO
Personeelsformatie gewoon basisonderwijs
Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting
Problematische afwezigheden
Procedure gelijkwaardige leerdoelen en getuigschrift BaO in het BuBaO
Programmatie BaO
Programmatie BuBaO
Puntenenveloppen BaO
Puntenenveloppen BuBaO

Rationalisatie BaO
Rationalisatie BuBaO
Reaffectatie
Revalidatie tijdens de lesuren

Schoolraad
Schoolverandering
Schoolverandering - overdracht van leerlingengegevens
Schorsing
Screening niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad
Splitsing van het leergebied WO vanaf 2015-2016
Stakingen

Taalbad
Taaltraject
Tabellen
TADD
Talen
Tarieven leerlingenvervoer
Terbeschikkingstelling
Terbeschikkingstelling persoonlijke aangelegenheden
Terbeschikkingstelling wegens ziekte
Tijdelijke uitsluiting
Tijdelijke vestigingsplaats
Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)
Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs
Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
Toelatingsvoorwaarden en verslag voor leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs
Topsport
Uitsluiting

Vacantverklaringen
Vaccinaties
Vaste benoeming
Verlof voor tijdelijk andere opdracht
Verlof voor verminderde prestaties 2 kinderen -14 jaar
Verlof voor verminderde prestaties vanaf 50 jaar
Verlof voor verminderde prestaties voor sociale en familiale redenen
Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
Verlof wegens overmacht
Verlofstelsels
Vervangingen
Vervangingen van korte afwezigheden
Vervangingseenheden
Vervoerkosten openbaar vervoer
Voorwaarden tot vaste benoeming
Vreemde talen
Vrijstelling van leerplicht

Wedertewerkstelling
Wereldoriëntatie - splitsing vanaf 2015-2016
Werkingsbudget
Woon- werkverkeer

Ziekte
Zittenblijven
Zorgkrediet
Zwangerschapsverlof