Over ons

Welkom op de ODVB-website van directeurs en beleidsmedewerkers uit het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs.
ODVB staat voor Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs. De ODVB is een onafhankelijke, netoverschrijdende en pluralistische beroepsvereniging van directeurs en beleidsmedewerkers basisonderwijs. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Burcht, Boomgaardstraat 175.

Het uitgangspunt van ODVB
Ons uitgangspunt is dat de directeur als schoolleider samen met de beleidsmedewerker(s) op basis van een sterk management de spilfiguur is/zijn bij de instandhouding en de verbetering van de onderwijskwaliteit in een (zelflerende) basisschool. Daarom heeft onze organisatie ook oog voor de leercondities van de kinderen en de werkcondities van de leerkrachten.

Vanuit deze optiek formuleert ODVB een aantal fundamentele randvoorwaarden voor optimaal basisonderwijs:

  • voldoende administratieve en pedagogisch-didactische omkadering, zowel op schoolniveau als op niveau van de scholengemeenschap
  • herwaardering van het lerarenambt in het algemeen en van het ambt van directeur in het bijzonder
  • voldoende mogelijkheden voor permanente en kwalitatieve nascholing en begeleiding, zowel voor de directeur en de beleidsmedewerker als voor de leerkracht
  • voldoende mogelijkheden voor zorgbreed onderwijs
  • bijkomende financiële middelen voor infrastructuur