Wat houdt de D.A.S.- rechtsbijstand in?

D.A.S. verdedigt u het kader van uw beroepsactiviteiten in volgende situaties:

1. Burgerlijk verhaal
D.A.S. verdedigt uw belangen als een derde u schade berokkent.  Tussenkomst tot 40.000 euro.
Voorbeelden:

  • Een derde (leerling, ouder) brengt u slagen en verwondingen toe : D.A.S. vordert alle geleden schade terug.
  • U wordt op weg naar school als voetganger of fietser aangereden. Uw schade (letselschade, materiële schade, loonverlies, enz.) zal D.A.S. vorderen bij de aansprakelijke derde.

2. Strafrechtelijke verdediging
U krijgt een eigen advocaat bij strafrechtelijke vervolging voor voor een onopzettelijk misdrijf. Er is dekking voor strafrechtelijke vervolgingen bij opzettelijke daden in die zin dat de dekking met terugwerkende kracht verleend zal worden als de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde de verzekerde vrijspreekt. Tevens wordt de dekking verleend indien de beschuldigde door de Raadkamer of de Kamer van inbeschuldigingstelling wordt vrijgesproken. Op tuchtrechtelijk vlak wordt de tussenkomst evenwel volledig verleend. Er is geen dekking voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden.  Tussenkomst tot 40.000 euro.

Voorbeeld:

  • Op basis van het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen ( artikel 418 van het strafwetboek ), besluit het parket u te dagvaarden.

3. Burgerlijke verdediging
U krijgt verdediging indien van u en schadeloosstelling gevorderd wordt op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid (aanvullend op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid).  Tussenkomst tot 40.000 euro.

Voorbeeld:

  • U wordt aansprakelijk gesteld voor een fout en uw aansprakelijkheidsverzekeraar neemt uw verdediging onvoldoende waar omdat er een belangenconflict ontstaat. U krijgt een aanvullende verdediging voor uw persoonlijke belangen.

4. Arbeids- en sociaal recht
Dit is uw verdediging bij geschillen met uw arbeidscontract en de sociale zekerheid. OPTIONEEL! U bent vrij om hiervoor al dan niet in te tekenen.  Tussenkomst tot 10.000 euro.

Voorbeelden:

  • Er ontstaat een beroepsgeschil met een overheidsinstelling en dit dispuut komt voor de Raad van State. U krijgt juridische bijstand. 
  • Er is een geschil met het ziekenfonds omwille van een arbeidsongeschiktheid in het kader van een arbeidsongeval. D.A.S. verdedigt uw belangen.
    LET WEL: voor deze optie geldt een wachttijd van één jaar!

Hier vindt u een aantal concrete voorbeelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO Antwerpen