Wat houdt de DAS-rechtsbijstand in?

DAS verdedigt u in het kader van uw beroepsactiviteiten in volgende situaties:
1. Burgerlijk verhaal:
DAS verdedigt uw belangen als een derde u schade berokkent. 
Tussenkomst tot 40.000 euro.

2. Strafrechtelijke verdediging:
U krijgt een eigen advocaat bij strafrechtelijke vervolging voor een onopzettelijk misdrijf. Er is dekking voor strafrechtelijke vervolgingen bij opzettelijke daden in die zin dat de dekking met terugwerkende kracht verleend zal worden als de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde de verzekerde vrijspreekt.
Tevens wordt de dekking verleend indien de beschuldigde door de Raadkamer of de Kamer van inbeschuldigingstelling wordt vrijgesproken. Op tuchtrechtelijk vlak wordt de tussenkomst evenwel volledig verleend. Er is geen dekking voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden. 
Tussenkomst tot 40.000 euro.

3. Burgerlijke verdediging:
U krijgt verdediging indien van u een schadeloosstelling gevorderd wordt op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid (aanvullend op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid). 
Tussenkomst tot 40.000 euro.

4. Arbeids- en sociaal recht:
Dit is uw verdediging bij geschillen met/over uw arbeidscontract en de sociale zekerheid. 
Tussenkomst tot 10.000 euro.
(LET WEL: deze optie zit enkel in formule 2 en voor deze optie geldt een wachttijd van één jaar.)

DAS biedt ook bijstand in het kader van functiebeschrijving en evaluaties.